Date – 12. máj 2015

Kamerové systémy

Svojím zákazníkom odporúčame a dodávame vysokokvalitné kamerové systémy s digitálnym rozlíšením. Indoor/outdoor kamery s vysokým rozlíšením pomáhajú zabezpečovať vaše záujmy, majetok. Výhodou je že poskytujeme ku kamerám sotfware, ktorý je už tiež dostupný aj pre Vaše smartfóny, to znamená že máte všetko pod kontrolou 24 hod. denne a 7 dní v týždni. HiWatch IP kamery – 1,3 […]

Novinky vo svete IT

Microsoft sľubuje firmám lepšie zabezpečenie s Windows 10 Terry Myer­son, vice­pre­zi­dent Mic­ro­sof­tu pre ope­rač­né sys­té­my, o dô­my­sel­nej­šom sys­té­me na kon­tro­lu ak­tua­li­zá­cií, kto­rý bu­de k dis­po­zí­cii pre fi­rem­ných pou­ží­va­te­ľov Win­dows 10, ho­vo­ril vo svo­jej pred­náš­ke na kon­fe­ren­cii Build a šir­šie ho ob­jas­nil na blo­gu Win­dows. Ide naj­mä o fun­kciu Se­cu­re Boot, te­da spúš­ťa­nie sys­té­mu za­bez­pe­če­né na har­dvé­ro­vej […]