Novinky vo svete IT

Microsoft sľubuje firmám lepšie zabezpečenie s Windows 10

Terry Myer­son, vice­pre­zi­dent Mic­ro­sof­tu pre ope­rač­né sys­té­my, o dô­my­sel­nej­šom sys­té­me na kon­tro­lu ak­tua­li­zá­cií, kto­rý bu­de k dis­po­zí­cii pre fi­rem­ných pou­ží­va­te­ľov Win­dows 10, ho­vo­ril vo svo­jej pred­náš­ke na kon­fe­ren­cii Build a šir­šie ho ob­jas­nil na blo­gu Win­dows. Ide naj­mä o fun­kciu Se­cu­re Boot, te­da spúš­ťa­nie sys­té­mu za­bez­pe­če­né na har­dvé­ro­vej úrov­ni, ako aj De­vi­ce Guard, kto­rý umož­ní spúš­ťať len dô­ve­ry­hod­né ap­li­ká­cie z Win­dows Sto­re for Bu­si­ness. Čr­ta Health Boos­ter má za­is­tiť, že za­ria­de­nia sú kom­pa­ti­bil­né, ak­tua­li­zo­va­né a bez­peč­né.

Pop­ri bio­met­ric­kej auten­ti­zá­cii bu­dú k dis­po­zí­cii aj po­moc­ní­ci Hello a Pas­sport, kto­rí sa pos­ta­ra­jú o prih­lá­se­nie pou­ží­va­te­ľa k po­čí­ta­ču, resp. k úč­tu na webe. Pas­sport vy­uží­va tech­no­ló­giu Hy­per-V, kto­rá ochrá­ni va­še hes­lo pred od­chy­te­ním.

No­vá mož­nosť Win­dows Up­da­te for Bu­si­ness umož­ní správ­com nas­ta­viť tzv. dis­tri­buč­né kru­hy (Dis­tri­bu­tion rings), ur­ču­jú­ce, kto­ré za­ria­de­nia sa ma­jú ak­tua­li­zo­vať pr­vé a kto­ré prí­du na rad nes­kôr. Mož­no sa tak vy­hnúť to­mu, aby sa na kri­tic­ké pod­ni­ko­vé za­ria­de­nia dos­ta­li ak­tua­li­zá­cie ob­sa­hu­jú­ce chy­by.

win 10


Tak­zva­né ok­ná údr­žby (Main­te­nan­ce win­dows) umož­nia ur­čiť čas in­šta­lá­cie ak­tua­li­zá­cie, resp. čas, keď sa za­ria­de­nie nes­mie ak­tua­li­zo­vať, pre­to­že je pot­reb­né, aby po­čí­tač správ­ne pra­co­val.

Na lo­kál­ne zdie­ľa­nie ak­tua­li­zá­cií sa vy­uži­je mo­del peer-to-peer, správ­co­via bu­dú môcť ur­čiť, ke­dy sa ak­tua­li­zá­cie do­ru­čia do vzdia­le­ných po­bo­čiek, aby sa za­bez­pe­či­lo rov­no­mer­né vy­uži­tie šír­ky pás­ma.

Ďal­šia dô­le­ži­tá čr­ta je in­teg­rá­cia s exis­tu­jú­ci­mi nás­troj­mi, ako je Sys­tem Cen­ter a En­terpri­se Mo­bi­li­ty Sui­te, aby sa za­bez­pe­či­la jed­not­ná sprá­va pre všet­ky fi­rem­né sys­té­my.

„Win­dows Up­da­te for Bu­si­ness zní­ži nák­la­dy na sprá­vu, pos­kyt­ne kon­tro­lu nad na­sa­dzo­va­ním ak­tua­li­zá­cií, po­núk­ne rých­lej­ší prís­tup k ak­tua­li­zá­ciám za­bez­pe­če­nia, ako aj prie­bež­ný prís­tup k naj­nov­ším ino­vá­ciám Mic­ro­sof­tu,” po­ve­dal Myer­son.

Služ­ba bu­de za­dar­mo pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov Win­dows Pro a Win­dows En­terpri­se a čle­no­via prog­ra­mu Win­dows In­si­der si ju mô­žu vy­skú­šať už te­raz v náh­ľa­do­vej ver­zii Win­dows 10.

Zdroj: theinquirer.net, blogs.win­dows.com, http://www.itnews.sk/spravy